"آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پویش "زندگیتان در زیر نگاه ما ایمن است
کرج، طالقانی جنوبی
نبش کوچه عین الهی ساختمان سبز طبقه اول
تماس
026-35778
شنبه -پنج شنبه: 6.00 - 21.00
زهره خواجه احمدی

دکتر زهره خواجه احمدی

متخصص بیوشیمی بالینی
دکتر توکلی

دکتر توکلی

آزمایشگاه
دکتر مسعود

دکتر مسعود

ایمونولوژی
دکتر کاظمی

دکتر کاظمی

آزمایشگاه پویش