"آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پویش "زندگیتان در زیر نگاه ما ایمن است
کرج، طالقانی جنوبی
نبش کوچه عین الهی ساختمان سبز طبقه اول
تماس
026-35778
شنبه -پنج شنبه: 6.00 - 21.00
مهارت های ما

شما می توانید به متخصصان مدیفای اعتماد کنید

تومور شناسی
87 %
زنان و زایمان
65 %
توانبخشی
92 %
تیم ما

آشنایی با پزشکان مجموعه

دکتر کاظمی

دکتر کاظمی

آزمایشگاه پویش
دکتر مسعود

دکتر مسعود

ایمونولوژی
دکتر توکلی

دکتر توکلی

آزمایشگاه
زهره خواجه احمدی

دکتر زهره خواجه احمدی

متخصص بیوشیمی بالینی

مشاوره رایگان دریافت کنید تماس با 021123456789