دکتر کاظمی

تخصص: دکترای ژنتیک پزشکی
آزمایشگاه پویش
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
ایمیل:
info@pooyeshlab.com
شماره تماس:
026-35778

بیوگرافی

 دکتر کاظمی،

مهارت های حرفه ای

دکتر
96
%
دکتر
94
%
دکتر
98
%

آموزش

مهارت ها وتوانایی ها

تجارب

تماس با من