آزمایشگاه پویش آزمایشات-بالینی
آزمایشگاه پویش سیتولوژی

دستورالعمل آماده سازی بیمار برای آزمایش در آزمایشگاه پویش

 GTT:

  • شب قبل از انجام آزمایش حد اقل 8 ساعت ناشتا باشید و شام سبک میل کنید.
  • ابتدا یک نمونه خون جهت تعیین قند خون ناشتا از شما گرفته شده و سپس به ازای هر کیلو گرم  وزن بدن 1.75 گرم قند به شما داده می شود تا میل کنید.
  • توجه داشته باشید که نباید هیچ ماده ای برای بهتر شدن  طعم محلول قند  به آن اضافه شود تا طعم آن قابل تحمل باشد.
  •  محلول قندی تهیه شده را در طی مدت 5 دقیقه به آرامی بنوشید.
  •  پس از اینکه کامل محلول قندی را میل کردید به پرسنل نمونه گیری  اطلاع دهید تا ساعات انجام نمونه گیری را به شما اطلاع دهند.
  • ساعت اول:
  • ساعت دوم:
  • ساعت سوم :
  • به خاطر داشته باشید در طول مدت انجام آزمایش نباید چیزی میل کنید.

 

تماس با ما