آشنایی با استئوپوروز یا پوکی استخوان: علت‌ها، عوارض و راه‌های پیشگیری