جستحو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشات 
دستورالعمل ناشتایی

همه ازمایش هانیازبه امادگی قبلی ندارنداما انجام بیشتر ازمایش ها نیازمند رعایت نکاتی است که اگر به خوبی مراعات گردند موجب رسیدن به نتایج درست ازمایشگاهی میشوند شاید پرسشی که بیش ازدیگر سوالات از سوی بیماران مطرح میشود مسیله ناشتایی است .بدیهی است که شما باید معنای دقیق ناشتا بودن را بدانید .

به طور کلی منظور از ناشتایی این است که :

نباید طی 12 ساعت پیش از انجام ازمایش غذا بخورید

نباید طی 12 ساعت پیش از ازمایش مایعات بنوشید (خوردن اب طبق رژیم عادتی هر شخص اشکالی ندارد)

نباید طی 12 ساعت قبل از ازمایش ادامس بجویید

نباید از شکلات های مختلف .مینت (ترکیبات نعناع دار )شربت های سینه یا قرص هاینرم کننده گلو استفاده نمایید

پس اگر ازمایشی که پزشک شما درخواست نموده نیاز به ناشتایی دارد شما

میتوانید در طول 12ساعت پیش از انجام ازمایش اب بنوشید

باید داروهایی را که پزشک اجازه قطع مصرف انها را صادر نکرده مثل گذشته مصرف نمایید (اما ازمایشگاه را از مصرف انها اگاه کنید)

میتوانید طی 12 ساعت پیش از ازمایش دندان هایتان را مسواک کنید

نکته مهم دیگر اگاه بودن ازمایشگاه از سوابق داروییو بیماری شماستدر صورتی که بیماری خاصی دارید یا داروی بخصوصی مصرف میکنید حتما ازمایشگاه را مطلع سازید