جستحو بر اساس نام آزمایش

جستجوی آزمایشات 
راهنمای غربالگری ناهنجاری جنین صفحه 3

تفسیر تست های چهارگانه (کوادراپل)وترکیبی:

نتیجه ازمایش های چهارگانه و ترکیبی به صورت قطعی به ما جواب مثبت یا منفی نمیدهند بلکه بر اساس نتایج به دست امده میتوان حاملگی ها را به حاملگی پر خطر و کم خطر از نظر ریسک تولد نوزاد مبتلا به ناهنجاری های جنینی دسته بندی کرد.

گروه پر خطر

وقتی نتیجه ازمایش غربالگری از نظر سندرم داون مثبت تلقی میشوند که خطر تولد در نوزاد مبتلا به سندرم داون بیشتر از 1 مورد در 250 تولد باشد در این صورت که جنین در خطر بالای ابتلا به سندرم داون قرار دارد وقتی مادر بارداری در بررسی های انجام شده در این گروه قرار میگیردباید تحت بررسی های بیشتر و پیشرفته تر قرار گیرد از جمله این روش ها میتوان به نمونه برداری از پرزهای جفتی یا کشیدن مایع از کیسه جنینی امینوسنتز اشاره کرد .

مادر ارجمند توجه داشته باشید که هنگامی که نتیجه تست های غربالگری از نظرناهنجاری های جنینی مثبت است معنای ان تنها این است که احتمال تولد نوزاد مبتلا به سندرم داون بیشتر است و این مسله به معنای ابتلای قطعی به این ناهنجاری ها نیست.

گروه کم خطر

اگر خطر ابتلا به سندرم داون بر اساس تست های چهر گانه کوادراپل کمتر از1به 250 بوده و سطح الفا فیتو پروتیین نیز کمتر از 2.5 برابر سطح طبیعی باشد نتیجه غربالگری منفی گزارش میشود و در این صورت نیازی به انجام بررسی تشخیصی پیشرفته تر و بیشتر نیست .