آزمایشگاه پویش آزمایشات-بالینی
آزمایشگاه پویش سیتولوژی

دستورالعمل آماده سازی بیمار برای آزمایش در آزمایشگاه پویش

 2hpp:

  • شب قبل از آزمایش حداقل 8 ساعت ناشتا باشید،
  • پس از اینکه نمونه خون ناشتا از شما گرفته شد صبحانه معمولی که هر روز می خورید یا صبحانه که آزمایشگاه داده است را میل کنید.
  • وقتی اولین لقمه صبحانه را خوردید ساعت را یادداشت کنید و دقیقا دو ساعت پس از ساعت مذکور نمونه گیری انجام شود ،
  • حتی الامکان صبحانه را در آزمایشگاه میل کنید و تا زمان آزمایش دوم در آزمایشگاه بمانید.
  •  قبل از انجام آزمایش در طی مدت  ناشتایی ، شب  قبل  و در حین  آزمایش سیگار نکشید.
  •  در طول آزمایش، در طی 2 ساعت از ورزش و پیاده روی خودداری کنید.
  •  آزمایش را حتما قبل از ساعت 10 صبح شروع کنید.
  •  در طی آزمایش فقط می توانید آب در حد معمول میل کنید.
  •  آزمایش قند ناشتا و دوساعته پس از صبحانه در یک روز باید انجام شود .

 

تماس با ما