دستورالعمل آماده سازی بیمار

 نمونه گیری مدفوع

  • نمونه مدفوع نباید با ادرار آلوده شود در مواردی که اندازه گیری کمی یا کیفی چربی در مدفوع درخواست می شود بیمار نباید از شیاف استفاده کند .
  • چهار تا پنج روز پیش از نمونه گیری از روغن کرچک یا روغن های دیگر استفاده نشود نمونه مدفوع باید در ظرف مخصوص که آزمایشگاه در اختیار بیمار قرار می دهد گرفته شود برای انجام دادن برای  نمونه مدفوع ناشتایی لازم نیست اگر نمونه مدفوع اسهالی یا لزج باشد باید سریعا به آزمایشگاه انتقال داده شود .

تماس با ما