آزمایشگاه پویش آزمایشات-بالینی
آزمایشگاه پویش سیتولوژی

دستورالعمل آماده سازی بیمار برای آزمایش در آزمایشگاه پویش

 قند های بعد از ناهار :

  • بعد از گرفتن قند ناشتا با توجه به دستور پزشک 2 تا 4 یا 5 یا 6 ساعت بعد از صرف نهار باید خونگیری انجام شود، بیمار باید ساعت 12 نهار خود را میل کند و با توجه به دستور پزشک خونگیری انجام شود.
  •  با توجه به دستور پزشک این آزمایش می تواند با توجه به ساعت درخواست پزشک بعد از شام هم انجام شود .

 

تماس با ما