آزمایشگاه پویش آزمایشات-بالینی
آزمایشگاه پویش سیتولوژی

دستورالعمل آماده سازی بیمار برای آزمایش در آزمایشگاه پویش

 تست هورمون رشد:

  • از بیمار در حالی که ناشتا می باشد نمونه خون گرفته شود.
  • در صورتی که درخواست پزشک با داروی کلونیدین باشد و مقدار دارو و ساعت نمونه گیری مشخص باشد با درخواست پزشک از بیمار نمونه گیری شود.
  • در صورتی که مقدار دارو مشخص نباشد به ازای هر کیلوگرم وزن 4 میکرو گرم دارو خورانده شود (طبق جدول) و در فواصل زمانی 30دقیقه ،60 دقیقه ،90دقیقه و120دقیقه از بیمار خون گرفته شود .بیمار پس از مصرف دارو خواب آلود می شود .بیمار نباید در طول خون گیری مواد غذایی مصرف کند . بیمار می تواندکمی آب بنوشد. پس از پایان نمونه گیری به بیمار آب میوه و مواد غذایی بدهید.
  • تست هورمون رشد بعد از ورزش هم از طرف پزشک درخواست می شود که باید پس از ورزش بر طبق زمانهای درخواستی از سوی پزشک نمونه تهیه شود.
مقدار کلونیدین بر حسب میکرو گرم وزن بدن بر حسب کیلوگرم
50(  قرص) 15-5
100( قرص) 15-25
150( قرص) 25-35
200(1قرص کامل) 50-30
300(یک و نیم قرص) بیشتر از 50

 

 

تماس با ما