بررسی نقش آزمایش‌های بالینی در تشخیص و پیشگیری از بیماری‌ها