باید ها و نباید های در آزمایش‌های پاتولوژی در آزمایشگاه پویش