آزمایشگاه پویش آزمایشات-بالینی
آزمایشگاه پویش سیتولوژی

دستورالعمل آماده سازی بیمار برای آزمایش در آزمایشگاه پویش

  اسکاچ تست :

  • از آنجایی که کرم ماده اکسیور در ساعات اولیه صبح از مقعد خارج و پس از تخم ریزی دوباره به داخل مقعد باز می گردد بهترین زمان به دست آوردن تخم های این کرم در سریع ترین زمان بعد از بلند شدن از رختخواب و دفع مدفوع می باشد .باید حدود 4 سانتی متر نوار چسب یکبار مصرف به عمودی و همان چسب به صورت افقی مقعد زده و نوار را روی لام بچسبانید به آزمایشگاه برسانید .

 

 

 

تماس با ما