ارزیابی اثربخشی آزمایش‌های بالینی در کاهش ابتلای به بیماری‌های شایع