آزمایشگاه پویش آزمایشات-بالینی
آزمایشگاه پویش سیتولوژی

دستورالعمل آماده سازی بیمار برای آزمایش در آزمایشگاه پویش

  آزمایش PSA:

  •  انجام این آزمایش از اواسط دهه چهارم زندگی در آقایان توصیه می شود، به طور منظم و حداقل سالی یک بار در صورتی که اخیرا معاینه پروستات شده اید آزمایش را حداقل یک هفته به تعویق بیندازید .
  • حداقل باید 48 ساعت از آخرین انزال (مقاربت یا دفع منی به هر نحو)گذشته باشد .
  • در صورتی که اخیرا از پروستات سونوگرافی کرده اید جواب آن را به مسئول آزمایشگاه نشان دهید

 

 

تماس با ما